Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cestovní mapa - základní dokument

19. 5. 2006

 

Cestovní mapa  

      1. Obecná část:

 

1.1. DepressCup je putovní golfový turnaj, pořádaný pro přátele a nepřátele medií.

1.2. Turnaj pořádá prezídium DepressCupu ve spolupráci se zvolenými subjekty

1.3. Počet ročníků v jednotlivých ročnících určuje prezídium DepressCupu

1.4. Počet účastníků jednotlivých ročníků určuje prezídium DepressCupu

1.5. Termíny jednotlivých ročníků určuje prezídium DepressCupu

1.6. Prezídium se - až na vyslovené výjimky – schází vždy v pátek v pravé poledne v restauraci U Hrocha, Thunovská 10, Praha 1 – Malá Strana

1.7. V případě uzavření restaurace U Hrocha, Thunovská 10, Praha 1 – Malá Strana, či jiných nastalých skutečností, mohou být jednání přesunuta jinam

 

 

      2. Prezídium

 

2.1. Počet členů prezídia je limitován počtem míst u stolu, případně v restauraci U Hrocha, Thunovská 10, Praha 1 – Malá Strana

2.2. Prezídium má své představenstvo prezidentů, které je tří až sedmičlenné

2.3. Žádný z prezidentů není prezidentštější

2.4. Noví členové prezídia vznikají kooptací

2.5. Členství v představenstvu prezidentů a dílčí funkce prezidentů vznikají dohodou stávajících členů představenstva prezidentů

2.6. Nejvyšším jednáním prezídia a představenstva prezidentů je první jednání v roce, které je svoláváno na první pátek v roce, pokud tento den nepřipadá na školní prázdniny

2.7. Rozhodnutí prezídia na pravidelných jednání vznikají prostou dohodou

2.8. Rozhodnutí prezídia učiněná na pravidelných jednáních v restauraci U Hrocha, Thunovská 10, Praha 1 – Malá Strana, jsou v mezidobí neměnná a závazná pro všechny přítomné i nepřítomné členy. Změny mohou být učiněny opět jen a pouze na těchto pátečních jednáních

2.9. Prezídium činí svá rozhodnutí při účasti dvou a více členů

2.10. Je-li – ze záchovných důvodů – nutná změna rozhodnutí prezídia musí být učiněna kdekoli za účasti nadpoloviční většiny členů představenstva prezidentů prezídia a alespoň jednoho člena prezídia

2.11. Do funkcí prezidentů byli jmenováni tito členové prezídia:

Funkce / Osoba

Prezident – nositel archivu a jiných informací / Roman Žamboch
Prezident – pořadatel / Luboš Procházka
Prezident – ideolog / Jiří Kryšpín
Prezident – popularizátor / Viliam Buchert
Prezident pro menšiny  / neobsazeno
Prezident s portfejí / Pavel Popelka
Prezident ex offo / neobsazeno

2.12. Funkce mohou být putovní

2.13. Prezídium prezidentů může jmenovat zúčastněné i nezúčastněné osoby do čestných i nečestných funkcí

3. Jednotlivé ročníky, vítězové a ceny

 

3.1. V každém kalendářním roce je pořádán jeden ročník, počátek počítání je rok 2005, kdy je pořádán první ročník

3.2. V každém ročníku je každý turnaj nazýván ročníkem a je číslován aritmetickou řadou celých čísel počínajících číslem 1. (v kalendářním roce 2005 tak byl pořádán 1. ročník prvního ročníku a 2. ročník prvního ročníku, v roce 2006 jsou pořádány jednotlivé ročníky druhého ročníku), etc.

3.3. Vítěz je oceňován putovním pohárem, který musí dodat na ročník příští

3.4. Další ceny jsou vypisovány a udělovány ad hoc 

 

3.5. Od druhého ročníku je nositelem poháru vždy player, který obsadí místo v pořadí odpovídající pořadí ročníku v probíhajícím ročníku. Pokud bude pořadí ročníku vyšší než počet playerů, získává pohár vítěz, v následujícím ročníku 2. v pořadí etc. Zahájení nového počítání potvrzuje následné prezídium  

 

3.6. Jestliže se některý player stane v probíhajícím ročníku vícekrát nositelem poháru, může získat putovní pohár do trvalého držení. Pokud se více playerů stane nositelem putovního poháru vícekrát, ale se stejným počtem zisků, putovní pohár zůstává automaticky putovním. 

 

3.8. Rozhodnutí o trvalém držení je činěno na Nejvyšším jednání. Ten, kdo získá putovní pohár do trvalého držení je povinen zajistit nový putovní pohár pro další ročníky 

 

4. Pravidla jednotlivých ročníků

 

4.1. Jednotlivé ročníky se hrají podle platných pravidel golfu, pokud prezídium nerozhodne jinak 

 

4.2. Jednotlivé ročníky mohou být organizovány jako smíšené, hodnotí se bez rozdílu pohlaví 

 

5. Příspěvky a financování DepressCupu

 

5.1. V zásadě je DepressCup financován prostřednictvím finančních darů a sponzoringu

5.2. Útratu při pátečních jednáních prezídia v restauraci U Hrocha, Thunovská 10, Praha 1 – Malá Strana, platí čerstvě kooptovaní členové. Nejsou-li v průběhu jednání žádní členové kooptováni, platí se ad hoc

5.3. Pořadatelé DepressCupu si vyhrazují právo vybírat hrací vstup do jednotlivých ročníků ve výši odpovídající důležitosti těchto

 

      

6. Zveřejňování výsledků a spory

 

6.1. Výsledky jednotlivých ročníků budou zveřejněny, pokud se na tom účastníci ročníku dohodnou

 6.2. Pokud se účastníci ročníku na zveřejnění výsledků nedohodnou a výsledky budou přesto zveřejněny, rozhodne smírčí jednání na pravidelných jednáních

6.3. Veškeré spory jsou řešeny při pravidelných jednáních a to až po jídle

 

 

7. Změny Cestovní mapy

 

7.1. Změny v Cestovní mapě mohou vzniknout jen rozhodnutím prezídia na pravidelných jednáních a za stanovených podmínek (bod 2.9)

7.2. Počet stran Cestovní mapy je neměnný