Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cestovní mapa a dodatky

9. 1. 2017

Cestovní mapa  

1. Obecná část:

1.1. DepressCup je putovní golfový turnaj, pořádaný pro přátele a nepřátele medií.

1.2. Turnaj pořádá prezídium DepressCupu ve spolupráci se zvolenými subjekty

1.3. Počet ročníků v jednotlivých ročnících určuje prezídium DepressCupu

1.4. Počet účastníků jednotlivých ročníků určuje prezídium DepressCupu

1.5. Termíny jednotlivých ročníků určuje prezídium DepressCupu

1.6. Prezídium se - až na vyslovené výjimky – schází vždy v pátek v pravé poledne v restauraci U Hrocha, Thunovská 10, Praha 1 – Malá Strana

1.7. V případě uzavření restaurace U Hrocha, Thunovská 10, Praha 1 – Malá Strana, či jiných nastalých skutečností, mohou být jednání přesunuta jinam

 

2. Prezídium

2.1. Počet členů prezídia je limitován počtem míst u stolu, případně v restauraci U Hrocha, Thunovská 10, Praha 1 – Malá Strana

2.2. Prezídium má své představenstvo prezidentů, které je tří až sedmičlenné

2.3. Žádný z prezidentů není prezidentštější

2.4. Noví členové prezídia vznikají kooptací

2.5. Členství v představenstvu prezidentů a dílčí funkce prezidentů vznikají dohodou stávajících členů představenstva prezidentů

2.6. Nejvyšším jednáním prezídia a představenstva prezidentů je první jednání v roce, které je svoláváno na první pátek v roce, pokud tento den nepřipadá na školní prázdniny

2.7. Rozhodnutí prezídia na pravidelných jednání vznikají prostou dohodou

2.8. Rozhodnutí prezídia učiněná na pravidelných jednáních v restauraci U Hrocha, Thunovská 10, Praha 1 – Malá Strana, jsou v mezidobí neměnná a závazná pro všechny přítomné i nepřítomné členy. Změny mohou být učiněny opět jen a pouze na těchto pátečních jednáních

2.9. Prezídium činí svá rozhodnutí při účasti dvou a více členů

2.10. Je-li – ze záchovných důvodů – nutná změna rozhodnutí prezídia musí být učiněna kdekoli za účasti nadpoloviční většiny členů představenstva prezidentů prezídia a alespoň jednoho člena prezídia

2.11. Do funkcí prezidentů byli jmenováni tito členové prezídia:

Funkce / Osoba

Prezident – nositel archivu a jiných informací / Roman Žamboch

Prezident – pořadatel / Luboš Procházka

Prezident – ideolog / Jiří Kryšpín

Prezident – popularizátor / Viliam Buchert

Prezident pro menšiny  / neobsazeno

Prezident s portfejí / Pavel Popelka
Prezident ex offo / neobsazeno

2.12. Funkce mohou být putovní

2.13. Prezídium prezidentů může jmenovat zúčastněné i nezúčastněné osoby do čestných i nečestných funkcí

 

3. Jednotlivé ročníky, vítězové a ceny

3.1. V každém kalendářním roce je pořádán jeden ročník, počátek počítání je rok 2005, kdy je pořádán první ročník

3.2. V každém ročníku je každý turnaj nazýván ročníkem a je číslován aritmetickou řadou celých čísel počínajících číslem 1. (v kalendářním roce 2005 tak byl pořádán 1. ročník prvního ročníku a 2. ročník prvního ročníku, v roce 2006 jsou pořádány jednotlivé ročníky druhého ročníku), etc.

3.3. Vítěz je oceňován putovním pohárem, který musí dodat na ročník příští

3.4. Další ceny jsou vypisovány a udělovány ad hoc 

3.5. Od druhého ročníku je nositelem poháru vždy player, který obsadí místo v pořadí odpovídající pořadí ročníku v probíhajícím ročníku. Pokud bude pořadí ročníku vyšší než počet playerů, získává pohár vítěz, v následujícím ročníku 2. v pořadí etc. Zahájení nového počítání potvrzuje následné prezídium  

3.6. Jestliže se některý player stane v probíhajícím ročníku vícekrát nositelem poháru, může získat putovní pohár do trvalého držení. Pokud se více playerů stane nositelem putovního poháru vícekrát, ale se stejným počtem zisků, putovní pohár zůstává automaticky putovním. 

3.8. Rozhodnutí o trvalém držení je činěno na Nejvyšším jednání. Ten, kdo získá putovní pohár do trvalého držení je povinen zajistit nový putovní pohár pro další ročníky 

 

4. Pravidla jednotlivých ročníků

4.1. Jednotlivé ročníky se hrají podle platných pravidel golfu, pokud prezídium nerozhodne jinak 

4.2. Jednotlivé ročníky mohou být organizovány jako smíšené, hodnotí se bez rozdílu pohlaví 

 

5. Příspěvky a financování DepressCupu

5.1. V zásadě je DepressCup financován prostřednictvím finančních darů a sponzoringu

5.2. Útratu při pátečních jednáních prezídia v restauraci U Hrocha, Thunovská 10, Praha 1 – Malá Strana, platí čerstvě kooptovaní členové. Nejsou-li v průběhu jednání žádní členové kooptováni, platí se ad hoc

5.3. Pořadatelé DepressCupu si vyhrazují právo vybírat hrací vstup do jednotlivých ročníků ve výši odpovídající důležitosti těchto

 

6. Zveřejňování výsledků a spory

6.1. Výsledky jednotlivých ročníků budou zveřejněny, pokud se na tom účastníci ročníku dohodnou

6.2. Pokud se účastníci ročníku na zveřejnění výsledků nedohodnou a výsledky budou přesto zveřejněny, rozhodne smírčí jednání na pravidelných jednáních

6.3. Veškeré spory jsou řešeny při pravidelných jednáních a to až po jídle

 

7. Změny Cestovní mapy

7.1. Změny v Cestovní mapě mohou vzniknout jen rozhodnutím prezídia na pravidelných jednáních a za stanovených podmínek (bod 2.9)

7.2. Počet stran Cestovní mapy je neměnný

Schváleno za účasti hlavního rabína pro ČR - leden 2006

 

 

 

Dodatky

Dodatek z roku 2009

 

Po Žambochově rozjímání on sám došel k závěru, že cestovní mapu jako takovou není třeba měnit

 

Pravidla pro tuto sezonu:

a. zůstává počítání bodů z 10 nejlepších turnajů

b. vedle hlavního průběžného turnaje budou uspořádána dvě mistrovství – na rány a na jamky (i zde platí bod 4)

c. nepočítá se na rány (byť se pro srovnání zaznamenávají) - počítá se na Stabblefordovy body, po dosažení nulového výsledku lze míček zvednout. Žamboch tudíž nebude tuto sezonu patovat. Zde došlo ke Žambochem zmanipulovanému hlasování, počítá se na klasický stejblford, nikoli na Kryšpínem navrhované zjednodušení na +- body

d. Protože bude pro nový způsob počítání potřeba tabulka pro přepočet, doveze Žamboch na každý turnaj, jehož se bude účastnit, vytištěnou tabulku zohledňující aktuální HCP přihlášených borců a hrací HCP hřiště. V případě Žabochovy nepřítomnosti se mu budou výsledky volat a on do pěti (5) minut vydá výsledky přepočítané na stejblfordy. V případě Žambochova úmrtí se věc bude řešit jinak

 

Dodatek - rok 2010:

 

- (a) do souladu s pravidly golfu je uvedeno pravidlo o hře z nesprávného místa (zejména při míči v autu, kdy není zahrán provizorní míč a hráč se již z časových důvodů nemůže vrátit na místo, odkud byl původní míč ve hře odpálen) – trestá se dvěma trestnými ranami

- (b) do celkového pořadí Depresscupu již nebude automaticky počítán výsledek turnaje podle stbf bodů, ale při uveřejnění turnaje na webových stránkách DC bude vždy uvedeno, jakým způsobem se budou turnajové výsledky počítat (b1). O způsobu hry (počítání) se dohodne prezidium vždy na zasedání předcházejícím turnaji (b2). V případě, že se prezídium nedohodne nebo to uvedeno nebude, budou turnajové výsledky turnaje počítány jako doposud - tj na stbf (b3). V případě, že v době mezi rozhodnutím o pořádání turnaje a jeho konáním nebude prezidium zasedat, jsou vyhlašovatelé povinni se dohodnout před vyhlášením turnaje na webu DC (b4). V případě, že se vyhlašovatelé nedohodnou, platí bod (b2) (b5). Obecně platí, že pravdu má ten, co to zapíše (b6).

 

 

Dodatek - rok 2011:

 

a) Dosud platné bodování 1. místo 50 b, 2. místo 40…. 5. místo 10 bodů a další nic, bude od VII. ročníku - 2011 nahrazeno bodováním poslední místo 10 b, předposlední 20,…. vítěz má tolik bodů, kolik je desetinásobek počtu účastníků turnaje. Jsou tak více zhodnocena vítězství na turnajích, kterých se účastní více osob, kde je tudíž větší konkurence. Kryšpínův návrh schválen jednohlasně

b) K bodům za pořadí se připočítávají bonusové body za par, birdie a eagle. Za par jsou 2 body, za birdie 5, za eagle 10 bodů, albatros 20 bodů. Buchertův návrh rozpracován a schválen jednohlasně
c) Zůstává počítání 10 nejlepších výsledků, body za hrocha zůstávají (viz výše), možnost pořadatelských bonusů zůstává, v případě, že dojde k škrtání výsledku u pořádajícího turnaje, škrtá se včetně bonusů 

d) Bonusové body za hru (par a lepší) se neškrtají, zůstávají, i když se hráči výsledek z daného turnaje škrtá
e) Turnaje se hrají stejně jako dosud na předem určené počítání, mělo by být určeno při zápisu turnaje do Plánovaných akcí. Není–li předem určeno, hraje se na rány. Souhlasí-li všichni zúčastnění, lze způsob počítání rozhodnout do zahájení hry prvním hráčem na první jamce.

 

 

 

Dodatek - rok 2012, vč. bodů za Hrocha

 

a)     zůstává bodování podle počtu účastníků,

b)     zůstává bonus za par, resp. birdie,

c)      body za Hrocha: 2 běžná účast, 5 účast na výročním či vánočním zasedání, za předem hlášenou placenou účast.

d)     Schválen bonus 20 bodů za hru pod 100 ran

 

 

Dodatek - rok 2013

 

prezident ing. Fr. Hlaváček byl jednomyslně zvolen prezidentem Depresscupu pro sley

 

 

4.10 2013 Depresscup má pamětní desku

 

Dodatek - rok 2014

Hnutí Všudehrálů
Prezídium souhlasilo s návrhem předsedajícího, aby o zapojení DC do Všudehrálů jednali pánové Kryšpín a Žamboch. Do mediální podpory se zapojí Procházka, Buchert, Kryšpín, Žamboch

Dodatek - rok 2015

Buchert navrhl kooptovat Řezáče jako sedmého prezidenta, s částečným odkladem plnění jedné podmínky kooptace. Diskuse se rozvinula okolo zadání úkolu, Buchert navrhl pozici prezidenta pro mezinárodní vztahy, postupnou eliminací (- v, - s) se došlo na pozici prezidenta pro mezinárodní tahy. Poté byl Řezáč jednomyslně kooptován
Pravidla Depresscupu: K platným herním pravidlům nebyly vzneseny dodatečné návrhy. Buchert navrhl zkrácení sezony a kopírování sezony podle PGA, návrh nezískal dostatečnou podporu. 

 

Dodatek - rok 2016

 

2. Systém počítání zůstává, mění se jen začátek ročníku - viz bod 3

3. Po vzoru PGA přecházíme na sezonu zima-podzim, aplikováno zejména na silvestrovský turnaj, který bude počítán do ročníku spojeného se dnem následujícím po dni turnaje.

 

 

20.2.2016 DepressCup má své logo a trička

 

 

1.5. 2016 DepressCup má své čepice s logem

 

Dodatek – rok 2017

 

Výroční schůze schválila návrh z Mikulášského zasedání, že začátek sezony od aktuálního ročníku a v ročnících příštích začíná vždy 15. hodinou v den konání Mikulášského zasedání Depresscupu. Toto může být zrušeno pouze nekonáním Mikulášského zasedání nebo zrušením Japonska. Výsledky Depresscupu od Mikulášského zasedání 2016 jsou počítány do ročníku 2017 a a 15. hodinou Mikulášského zasedání byl ukončen ročník 2016 a uznány v té době aktuální výsledky jako konečné.

 

Pravidla bodování Depresscupu byla kodifikována v nové podobě podobě: viz extra doc.

 

 

 

6.1.2017 DepressCup má svůj oficiální pozdrav